ประชาสัมพันธ์

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด
(ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ปี ๒๕๕๖/๕๗

สำนักงานเกษตรอำเภอบึงบูรพ์  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยนายสมจิตร  พรมโชติ  เกษตรอำเภอบึงบูรพ์

ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก  ๓  ชนิด (ข้าว มันสำปะหลัง  และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่  ๑  มิถุนายน  -  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

 

การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
บ้านหนองคูใหญ่ ม.7 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์
จ.ศรีสะเกษ
ระวังหนอนกระทู้กล้าระบาดกัดกินกล้าต้นข้าว ข่าวการระบาดของหนอนกระทู้กล้ากัดกินข้าว

วิธีป้องกัน

  1. บริเวณคันนาควรถางหญ้าให้สะอาดอยู่เสมอและจับทำลาย
  2. ถ้าคันนารกจะเป็นที่หลบซ่อนของตัวผีเสื้อและหนอนในเวลากลางวัน
  3. การป้องกันกำจัดโดยวิธีการปล่อยน้ำเข้านาให้ท่วมแปลงนา

การดูแลรักษา

1.มีการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา ฆ่าเชื้อไวรัสเอ็นพีวี 

2.ใช้สารเคมีมาลาไธออน, เฟนิโทรไทออน (ผสมน้ำแฟ้บเพื่อการจับใบ)  ฉีดพ่นในเวลาใกล้ค่ำ หรือตอนเช้ามืด
อำเภอบึงบูรพ์จัดประชุมอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องปรพชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงบูรพ์
อำเภอบึงบูรพ์ จัดอบรมโรงเรียนเกษตรกร

 


เกษตรอำเภอบึงบูรพ์

 

นายสมจิตร พรมโชติ

 

บริการทางอิเลคทรอนิค

สำนักงานเกษตรอำเภอ

ระบบสารสนเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

WEB MAIL

SSNET

HRD

ระบบใบรับรองเงินเดือน

กองการเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ออมทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กันทรลักษ์

กันทรารมย์

ขุขันธ์

ขุนหาญ

น้ำเกลี้ยง

โนนคูณ

บึงบูรพ์

เบญจลักษ์

ปรางค์กู่

พยุห์

โพธิ์ศรีสุวรรณ

ไพรบึง

ภูสิงห์

เมืองจันทร์

เมืองศรีสะเกษ

ยางชุมน้อย

ราษีไศล

วังหิน

ศรีรัตนะ

ศิลาลาด

ห้วยทับทัน

อุทุมพรพิสัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมปศุสัตว์

กรมประมง

กรมวิชาการเกษตร

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมชลประทาน

กรมการข้าว

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์