เว็บไซต์นี้แสดงผลสมบูรณ์ ด้วยเบราเซอร์ Google Chrome ดาวน์โหลด Google Chromeและ Firefox ดาวน์โหลด Firefox ความละเอียด 1280 x 800 pixels (คลิกที่ รูปเพื่อดาวน์โหลด์)
บึงบูรพ์ถิ่นบัวบาน ...คนรักบ้าน... ข้าวสารขาว... สาวแสนสวย... ร่ำรวยน้ำใจ... ผ้าไหมเนื้อดี... มากมีวิชา... พัฒนาทุกทาง


แผนที่อำเภอบึงบูรพ์

ข้อมูลพื้นฐานอำเภอบึงบูรพ์

ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอบึงบูรพ์
อักษรโรมัน Amphoe Bueng Bun
จังหวัด ศรีสะเกษ
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3311
รหัสไปรษณีย์ 33220
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 49.582 ตร.กม.
ประชากร 10,682 คน (พ.ศ. 2554)
ความหนาแน่น 215.44 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอบึงบูรพ์ หมู่ที่ 7 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33220
พิกัด 15.3303°N 104.0449°E
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4568 9055
หมายเลขโทรสาร 0 4568 9055

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

 

แบบคำร้องขอรับรองแหล่งผลิต
ตามระบบการจัดการ  คุณภาพ GAP ข้าว
แบบประเมินแปลงเกษตรกรเบื้องต้น
GAP ข้าว
แบบประเมินแปลงเกษตรกรเบื้องต้น
GAP พืชอาหาร
แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต
GAP พืช (สำหรับรายเดี่ยว)
แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต
GAP พืช (สำหรับกลุ่ม)


 

 

 

 

 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด
(ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ปี ๒๕๕๖/๕๗สำนักงานเกษตรอำเภอบึงบูรพ์  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยนายสมจิตร  พรมโชติ  เกษตรอำเภอบึงบูรพ์ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก  ๓  ชนิด (ข้าว มันสำปะหลัง  และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่  ๑  มิถุนายน  -  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
บ้านหนองคูใหญ่ ม.7 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์
จ.ศรีสะเกษ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
อำเภอบึงบูรพ์จัดประชุมอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องปรพชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงบูรพ์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 


กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การสวนยาง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรมชลประทาน สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานรัฐมนตรี กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กรมหม่อนไหม กรมประมง กรมวิชาการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 นายสมจิตร พรมโชติ
เกษตรอำเภอบึงบูรพ์

..................................................................................

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ทางเลือกโครงการ แผนพัฒนาการเกษตร อาสาสมัครเกษตร สารสนเทศจัดการองค์กร
เตือนระบาดศัตรูพืช มาตรการประหยัดพลังงาน
ระบบ GFMIS เงินเดือนข้าราชการลูกจ้าง
ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร เงินเดือนข้าราชการบำนาญ
webmail กรมส่งเสริมฯ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
GIS ระบบภูมิสารสนเทศ ผลงานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร วารสารกรมส่งเสริมการเกษตร ถาม/ตอบปัญหาการเกษตร


Copyright 2014
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงบูรพ์ ที่อยู่145 ม.7 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220 เบอร์โทร. 045 689061 e-mail: bungbun_sisaket@doae.go.th.